برنامه شاعر TAN DA برای گذراندن زمان TET با یک قطعه بی نظیر باقیمانده

بنابراین ، وقتی تیت نزدیک می شد ، شاعر ما هیچ گونه مرخصی از خود باقی نگذاشت ، و چون او "مستی" بزرگی بود ، به دلیل کمبود شراب دچار مشکل خواهد شد. نیوز دیپ ون کی دشواری همکارش را درک کرد ، بنابراین وی به او "هدیه سال نو" از piastres های 5 داد.

ادامه مطلب